Internetowe Konto Pacjenta

e-medycyna

Oświadczenia pacjenta – poznaj nowe funkcjonalności w Internetowym Koncie Pacjenta

Jeżeli pacjent zdecyduje się skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Internetowe Konto Pacjenta i wypełni tam stosowne oświadczenia, to placówka medyczna nie będzie miała obowiązku odbierać i załączać do dokumentacji medycznej tych samych oświadczeń. Zapoznaj się z tymi nowymi rozwiązaniami.

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania stanowiły, że podmiot prowadzący dokumentację medyczną pacjenta ma w każdym przypadku obowiązek odebrać i załączyć do tej dokumentacji następujące oświadczenia pacjenta:

1) o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą;

2) o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej;

3) o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

Oświadczenia te były składane przez pacjentów w postaci papierowej i załączane do dokumentacji – jeżeli ta również była prowadzona w tej postaci – albo przechowywane w oddzielnych zbiorach, jeżeli w podmiocie dokonano już przejścia na dokumentację w postaci elektronicznej.

Wchodzi w życie 23 sierpnia: powstaje Internetowe Konto Pacjenta

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 515) reguluje zasady wprowadzenia Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki IKP pacjent ma mieć dostęp online do informacji m.in. o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki oraz zaświadczeniach.

Pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Internetowe Kontro Pacjenta umożliwi także np. dostęp do:

  • informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę. 
  • informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a gdy prawo to wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
  • części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – do IKP za pośrednictwem ZIP.

Funkcjonalności będą udostępniane stopniowo.

Nowelizacja zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji.

wiper-pixel