Kontrola NFZ

Od 1 czerwca NFZ może nakładać kary wskutek czynności weryfikacyjnych

Nałożenie kary administracyjnej przez NFZ może być poprzedzone nie tylko kontrolą, ale też czynnościami weryfikacyjnymi. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kara wyniesie równowartość kwoty refundacji. Sprawdź, co się zmieniło w zakresie kontroli ordynacji lekarskiej.

Recepta

Lekarz może być podwójnie ukarany za błąd na recepcie refundowanej

Lekarz, wypisując receptę, na której co najmniej jeden lek jest refundowany, musi pamiętać, że taka recepta podlega kontroli NFZ. Po zmianie przepisów, od 1 czerwca, może być podwójnie ukarany - z jednej strony zwrotem nienależnej refundacji wraz z odsetkami, z drugiej zaś strony karą pieniężną w wysokości równowartości kwoty refundacji za okres objęty kontrolą. Poznaj szczegóły.

Akta kontroli

Akta kontroli - jakie masz uprawnienia związane z dostępem do nich

Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów i kopii. Czynności te odbywają się w obecności pracownika w siedzibie NFZ, w której znajdują się akta kontroli. Sprawdź, jakie masz prawa w odniesieniu do dokumentacji kontroli.

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna – czy po 1 czerwca będzie przedmiotem kontroli NFZ

Od 1 czerwca 2019 r. wchodzą w życie zmiany, których celem jest ujednolicenie trybu kontrolnego NFZ dla wszystkich podmiotów kontrolowanych. Dotychczasowe przepisy odmiennie regulowały tryb kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji leków i aptek. Poznaj nowy zakres kontroli prezesa NFZ.

Kontrola dok przez NFZ

Jaką dokumentację zbada kontroler NFZ

Szeroko zakreślony katalog dokumentów, których NFZ może żądać podczas kontroli, daje pole do nadmiernych działań kontrolerów, zwłaszcza że odmowa udostępnienia dokumentacji niezwiązanej z zakresem kontroli może być uznana za utrudnianie kontroli. W dalszej konsekwencji może się to wiązać z nałożeniem kary. Jak przebiegną czynności kontrolne?

Kary umowne

Kary umowne – jakie prawa ma Narodowy Fundusz Zdrowia w tym zakresie

NFZ w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może zastrzec karę za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. W jaki sposób po zmianach będzie ją naliczał?

Kontrola NFZ

Kontrole NFZ – najważniejsze zmiany w pigułce

Narodowy Fundusz Zdrowia każdego roku przeprowadza prawie 2 tys. kontroli. Dotychczas nie funkcjonowały ogólne zasady związane z tymi postępowaniami. Sytuację ma zmienić nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza gruntowną reformę funkcjonowania służb kontrolnych NFZ. Poznaj te istotne zmiany.

Kontrole zza biurka

Kontrole zza biurka – jakie nowe uprawnienia od 1 czerwca zyskują kontrolerzy

Kontrola lub jej poszczególne czynności będą mogły być prowadzone zza biurka, w jednostkach organizacyjnych NFZ – to nowość, która zacznie obowiązywać już od 1 czerwca. W przypadku takiej kontroli kontroler nie będzie musiał wykazać się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. Sprawdź szczegóły.

Kontrolerzy NFZ

Korpus kontrolerski – jakie nowe uprawnienia zyskają kontrolerzy NFZ

Dotychczas kontrolę NFZ mógł prowadzić zarówno kontroler, który jest zatrudniony w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i osoba spoza Funduszu. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca, przewidują  możliwość uzyskania statusu kontrolera, a zatem przeprowadzania kontroli, wyłącznie przez pracowników NFZ. Sprawdź, co to oznacza w praktyce.

Sprzeciw wobec kontroli NFZ

Sprzeciw – nowy środek odwoławczy wobec czynności prezesa NFZ

Od 1 czerwca znika protokół kontroli, który będzie zastąpiony wystąpieniem pokontrolnym. W związku z tym zmieniają się też środki odwoławcze przysługujące podmiotowi kontrolowanemu po zakończeniu czynności kontrolnych NFZ. Poznaj konsekwencje nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Okładka dokumentacja medyczna