f84a381d2cbb4b12b26a1c545becda17acdb5104-large

Dodatkowa dokumentacja, której wymaga NFZ

NFZ nakłada na placówki medyczne obowiązek prowadzenia dodatkowej dokumentacji dotyczącej poszczególnych rodzajów świadczeń. Wynika on z zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oto, co trzeba przygotować dla NFZ.

1ba44258666563957ff0db69215deb7e909d86e1-large

Co wolno kontrolerowi NFZ

Kontrole prowadzone przez NFZ spędzają sen z powiek świadczeniodawców, lecz są nieuniknione. Dlatego warto zadbać o właściwe wykonywanie umowy, bo za niewywiązywanie się z jej warunków NFZ nakłada dotkliwe kary finansowe.

4c824978123c7fb8f0bf269dac32b9c8e1816787-large

Jak przebiegają czynności kontrolne NFZ

Podczas prowadzonej kontroli kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów. Dowodami w postępowaniu kontrolnym mogą być dokumenty, rzeczy, wyniki oględzin, opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.

3b29e64affd2aae71b99ee53dc093e4e3beb5887-large

Jak się bronić w czasie kontroli NFZ

Kontrolerzy NFZ mają szerokie uprawnienia, dlatego niezbędna jest świadomość instrumentów prawnych przysługujących świadczeniodawcom w czasie przeprowadzanej kontroli. Jednym z nich jest odmowa podpisania protokołu.

b39070e582c6d9b90551a526bbd3ff97c14cf8f4-large

Jak wystawiać receptę, aby uniknąć kary NFZ

Na recepcie trzeba wpisać wszystkie obligatoryjne elementy, aby pacjent mógł ją bez problemu zrealizować, a NFZ nie zażądał zwrotu kwoty refundacji podczas kontroli. Dane należy nanieść czytelnie za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty, której nie można usunąć bez zniszczenia druku.

9c5c5764b4dcca9095563f29fed7c6ed3fe43d33-large

Kiedy NFZ może rozwiązać umowę

Narodowy Fundusz Zdrowia może rozwiązać umowę ze świadczeniodawcą, jeśli ten wielokrotnie przedstawił nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane. Rozwiązanie umowy wymaga wezwania świadczeniodawcy do usunięcia uchybień w terminie 14 dni lub dłuższym, jeżeli strony tak ustalą.

Fotolia_54048895_Subscription_Monthly_XXL

Kontrola NFZ nie może sięgać wstecz

Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymuje, że ma prawo do kontroli świadczeniodawcy po zakończeniu umowy. Tak długo wstecz dopóki roszczenia funduszu wobec świadczeniodawcy nie ulegną przedawnieniu. Czy płatnik ma rację?

dc640bec0cf2c255e27b1f72b3252763e3a73eb1-small

Kontrolę NFZ można podważyć

W sporze sądowym z NFZ świadczeniodawca musi udowodnić wysokość szkody, a także wykazać, że między działaniami kontrolujących a szkodą nastąpił związek przyczynowo-skutkowy. 

Fotolia_36041755_L

Kontroler NFZ może zjawić się w każdej chwili

NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę do 3% wartości kontraktu. Powodem mogą być błędy popełniane w realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. niepoprawne harmonogramy pracy czy brak obecności lekarzy w podmiocie leczniczym w godzinach przyjęć. Kontrola może przyjść bez zapowiedzenia.

9515b9ae409c5df0befbf12521a808e39eb65832-large

Najczęstsze uchybienia wykazane podczas kontroli

Przeprowadzone kontrole po raz kolejny wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niestety nie napawa optymizmem fakt, że w corocznym raporcie pokontrolnym NFZ wskazuje praktycznie taki sam zakres naruszeń jak w poprzednich latach. Kontrole zatem, mimo nakładania na świadczeniodawców dotkliwych kar finansowych, nie prowadzą do wyeliminowania zauważonych uchybień.

Okładka dokumentacja medyczna