9c5c5764b4dcca9095563f29fed7c6ed3fe43d33-large

Kiedy NFZ może rozwiązać umowę

Narodowy Fundusz Zdrowia może rozwiązać umowę ze świadczeniodawcą, jeśli ten wielokrotnie przedstawił nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym dane. Rozwiązanie umowy wymaga wezwania świadczeniodawcy do usunięcia uchybień w terminie 14 dni lub dłuższym, jeżeli strony tak ustalą.

Fotolia_54048895_Subscription_Monthly_XXL

Kontrola NFZ nie może sięgać wstecz

Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymuje, że ma prawo do kontroli świadczeniodawcy po zakończeniu umowy. Tak długo wstecz dopóki roszczenia funduszu wobec świadczeniodawcy nie ulegną przedawnieniu. Czy płatnik ma rację?

dc640bec0cf2c255e27b1f72b3252763e3a73eb1-small

Kontrolę NFZ można podważyć

W sporze sądowym z NFZ świadczeniodawca musi udowodnić wysokość szkody, a także wykazać, że między działaniami kontrolujących a szkodą nastąpił związek przyczynowo-skutkowy. 

Fotolia_36041755_L

Kontroler NFZ może zjawić się w każdej chwili

NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę do 3% wartości kontraktu. Powodem mogą być błędy popełniane w realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, np. niepoprawne harmonogramy pracy czy brak obecności lekarzy w podmiocie leczniczym w godzinach przyjęć. Kontrola może przyjść bez zapowiedzenia.

9515b9ae409c5df0befbf12521a808e39eb65832-large

Najczęstsze uchybienia wykazane podczas kontroli

Przeprowadzone kontrole po raz kolejny wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Niestety nie napawa optymizmem fakt, że w corocznym raporcie pokontrolnym NFZ wskazuje praktycznie taki sam zakres naruszeń jak w poprzednich latach. Kontrole zatem, mimo nakładania na świadczeniodawców dotkliwych kar finansowych, nie prowadzą do wyeliminowania zauważonych uchybień.

854baebf4dad0bd246df14311089f55179a54dd0-large

NFZ ma obowiązek powiadomić o kontroli

Właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ma obowiązek zawiadomić świadczeniodawcę o planowanej kontroli. Niestety może to zrobić najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia. Dla placówki oznacza to w praktyce brak obowiązku powiadomienia.

da7d49a26db6d7d9c73f62363cc5da013c75e387-large

NFZ: błędnie wystawiane recepty

W III kwartale 2015 roku oddziały wojewódzkie NFZ przeprowadziły 123 postępowania kontrolne ordynacji lekarskiej. Tylko w 34 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (61 postępowań) lub oceną pozytywną z jednoczesnym wskazaniem uchybień lub nieprawidłowości (28 postępowań).

4f07d7396ea214217552472a92a58e97d04f6dcc-large

Nieuczciwe praktyki lekarskie w ZIP pod lupą funduszu

Odkąd uruchomiono Zintegrowany Informator Pacjenta, na światło dzienne zaczęły lawinowo wychodzić oszustwa, których dopuszczały się placówki medyczne wobec NFZ. Zobacz, jakie poważne konsekwencje im grożą.

36af5081a1b9dc5e8c32e2bf6693c4bcf0fb818d-large

Surowsze kary za błędy w dokumentacji medycznej

Nowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zaostrzają zasady nakładania przez NFZ kar umownych na świadczeniodawców. Kontrolerzy NFZ analizują dokumentację pod katem zgodności świadczeń: z rozliczeniem i obowiązującymi przepisami. Poznaj obszary kontroli Funduszu.

Okładka dokumentacja medyczna