leczenie za granicą

906531fd93398d2b90fe684db52b75298e4779dc-xlarge

Zgoda na leczenie poza granicami kraju – jak właściwie wypełnić wniosek do NFZ

W niektórych sytuacjach możliwe jest skierowanie pacjenta na leczenie lub badania poza granicami kraju. W tym celu niezbędne jest złożenie wniosku do NFZ, który w części wypełnia lekarz. Sprawdź, jakich informacji nie może w nim zabraknąć.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może na wniosek wnioskodawcy, jego przedstawiciela ustawowego, małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę, w drodze decyzji administracyjnej, skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, należących do świadczeń gwarantowanych, których obecnie nie wykonuje się w kraju (art. 42j ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Kieruje się przy tym niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy. Skierowanie do leczenia poza granicami kraju wymaga więc złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku. Wniosek ten z kolei, w odpowiedniej części, wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia, który ma tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych i tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.Jakie informacje musi zawierać wniosek?

wiper-pixel