lekarz

af93ab2701bfb647e32078c231a8f5c6e5e809d5-xlarge

Przerywasz reanimację - jak właściwie sporządzić protokół konsylium lekarskiego

Decyzja o zaprzestaniu akcji reanimacyjnej, a szczególnie o odłączeniu chorego od aparatury podtrzymującej życie, jest jedną z najtrudniejszych. Konieczne jest wówczas kolegialne rozstrzyganie takich wątpliwości, stąd zalecane jest, aby w takich sytuacjach zwoływać konsylium lekarskie. Sprawdź, jak wypełniać protokół z jego posiedzenia.

Obowiązkiem każdego lekarza jest wykonywanie zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Jednocześnie Kodeks etyki lekarskiej stanowi, że w stanach terminalnych lekarz nie ma obowiązku podejmowania i prowadzenia reanimacji lub uporczywej terapii i stosowania środków nadzwyczajnych. Decyzja o zaprzestaniu reanimacji należy do lekarza i jest związana z oceną szans leczniczych (art. 32Kodeksu etyki lekarskiej). W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz powinien jednak, z własnej inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie (art. 37 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Dowiedz się, jak właściwie wypełnić protokół z takiego posiedzenia.

wiper-pixel