Wchodzi w życie 23 sierpnia: powstaje Internetowe Konto Pacjenta

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 515) reguluje zasady wprowadzenia Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki IKP pacjent ma mieć dostęp online do informacji m.in. o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki oraz zaświadczeniach. Pacjent będzie mógł np. upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. Konto ma dać możliwość m.in. wyrażenia zgody (lub odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Internetowe Kontro Pacjenta umożliwi także np. dostęp do: informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich i wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez usługobiorcę.  informacji o posiadanym - w danym dniu - prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie do tego prawa, a gdy prawo to wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, to także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), również za pośrednictwem IKP. Będzie możliwy także odwrotny dostęp – do IKP za pośrednictwem ZIP. Funkcjonalności będą udostępniane stopniowo. Nowelizacja zakłada ponadto m.in. umożliwienie pielęgniarkom i położnym wystawiania recept, nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz recepty albo zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacji zaopatrzenia w nie, będzie mogło następować również bez badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem jego zdrowia odzwierciedlonym w dokumentacji. »

Wchodzi w życie 24 sierpnia: wzrost nakładów na zdrowie do 6% PKB i podwyżki dla lekarzy

Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532) zakłada przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia tak, by od 2024 roku przeznaczane na ten cel było .nie mniej niż 6% PKB. Zgodnie z nowelizacją lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa otrzyma wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa (deficytowa) – o 700 zł miesięcznie. Taki lekarz będzie musiał się zobowiązać do przepracowania – w podmiocie leczniczym finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lat w ciągu kolejnych 5 lat po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego. Pieniądze niezbędne do podniesienia wynagrodzenia zasadniczego będą przekazywane zakładowi zatrudniającemu lekarza na podstawie umowy zawartej z ministrem zdrowia. Uwzględniono także dyżury medyczne pełnione w ramach specjalizacji w kosztach umów rezydenckich, przy czym finansowanych z budżetu państwa będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu. Lekarze rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych zasadach i przy zastosowaniu jednorodnych stawek. W znowelizowanych przepisach określono sposób przekazywania podmiotom leczniczym, które zawarły umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych, pieniędzy na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów kosztów podwyższenia należnego z tego tytułu dodatku za wysługę lat. Wynagrodzenie lekarza specjalisty zatrudnionego na etacie wzrośnie do 6750 zł, ale pod warunkiem, że będzie pracował tylko w jednym szpitalu (lekarz specjalista będzie mógł być dodatkowo zatrudniony w poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej). Wynagrodzenia lekarzy będą podwyższane od dnia wejścia zmienionych przepisów w życie z mocą od 1 lipca tego roku. »

Okładka dokumentacja medyczna