Za wystawianie e-skierowań wyższa stawka dla lekarzy

1 lipca br. wydano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którym zmieniono dotychczasowe warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zmiana polega na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sytuacji obsługi e-skierowań w miejsce dotychczasowych skierowań wystawianych w formie papierowej. Nowe przepisy mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1lipca 2020 r. Wystawianie skierowań elektronicznych będzie obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2021 r. Żeby jednak przejście na nowy tryb nastąpiło szybciej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał przepisy, które mają zmotywować lekarzy, aby już teraz zaczęli korzystać z nowych rozwiązań. Regulacje wprowadzają współczynnik korygujący miesięczną stawkę kapitacyjną lekarza właśnie ze względu na wystawianie e-skierowań do poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pracowni ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) oraz na leczenie szpitalne. Wystawianie e-skierowań jest premiowane na trzech poziomach i zależy od procentowego odsetku wystawianych e-skierowań w stosunku do wszystkich wystawianych przez danego lekarza skierowań. W sytuacji więc, gdy lekarz wystawi: 10% lub więcej skierowań w formie elektronicznej, współczynnik korygujący wynosi 3%, 20% i więcej wystawionych e-skierowań powoduje, że współczynnik wynosi 4%, 30% i więcej wydanych e-skierowań skutkuje podniesieniem stawki kapitacyjnej o 5%. Współczynnik liczby wystawionych e-skierowań stanowi stosunek liczby porad, w trakcie których wystawiono e-skierowanie w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń w danym miesiącu, do liczby wszystkich porad, w trakcie których wystawiono skierowania w tym samym okresie sprawozdawczym (suma wystawionych e-skierowań i skierowań w postaci papierowej) w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń. Obok dopłat za wystawianie e-skierowań, zarządzeniem zmieniającym wprowadzono także regulacje, które premiują lekarzy przyjmujących pacjentów na podstawie e-skierowań. Jeżeli więc poradnia przyjmie 10% lub więcej pacjentów na podstawie e-skierowania, stawka będzie powiększona o 1%, 15% i więcej przyjęć oznacza korektę o 1,5%, a z kolei 20% i więcej przyjęć skutkować będzie zastosowaniem współczynnika korygującego na poziomie 2%. Należy jednak pamiętać, że procentowy współczynnik uprawniający do powiększonej stawki kapitacyjnej stanowi stosunek liczby e-skierowań do poradni specjalistycznych AOS albo pracowni ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym, do średniej miesięcznej liczby odpowiednio porad specjalistycznych albo badań ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń za okres marzec 2019 roku - luty 2020 roku. Ponadto przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt oraz onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS, udzielanych ustawowo bez skierowania. W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za przyjęcie e-skierowania jest liczona od obecnej (wyjściowej) ceny za poradę. Podstawa prawna: zarządzenie nr 94/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Biul.Inf.NFZ z 2020 r. poz. 94). »

250 mln zł na bezpieczeństwo personelu i pacjentów w podeszłym wieku

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy blisko 250 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19. Zgodnie z założeniami projektu, środki z Funduszy Europejskich będą przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji. Dodatki będą rekompensatą dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w opiekę nad pacjentami za to, aby mogli oni wykonywać pracę w jednym miejscu. Pozwoli to zapobiegać transmisji wirusa SARS-CoV-2 i w znaczącym stopniu ograniczy możliwość zakażenia się pacjentów przebywających w tych podmiotach. Do projektu mogą przystąpić wszystkie podmioty świadczące usługi w trybie stacjonarnym. W przypadku hospicjów, zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych pracownicy muszą zobowiązać się do pracy w jednym podmiocie. Inaczej będzie w domach pomocy społecznej, gdzie takie deklaracje będą musieli złożyć jedynie ratownicy i pielęgniarki. Projekt przewiduje też możliwość wdrożenia modeli systemów pracy. Decyzja o ich zastosowaniu należeć będzie do kierowników podmiotów, które przystąpią do projektu. Projekt potrwa do końca br. Jego realizatorem będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. »

Okładka dokumentacja medyczna