Koronawirus: NFZ wydaje zalecenia dotyczące udzielania świadczeń

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia. Zaleca się także, w porozumieniu z właściwymi dyrektorami OW NFZ, całkowite zawieszenie udzielania świadczeń w mammobusach i dentobusach. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki NFZ o tym zdarzeniu. »

Stan epidemii – lekarze mogą być kierowani do pracy przy jej zwalczaniu

Od 20 marca w Polsce obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491). Wprowadzenie stanu epidemii pozwala na wielu ograniczeń, m.in. wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, nakazu przebywania w innych, zamykania instytucji i zakładów pracy, reglamentowania pewnych towarów, kierowanie do pracy w zwalczaniu epidemii, udostępnienie lokali, przejmowanie pojazdów, poddania się obowiązkowi badań. Po wprowadzeniu stanu epidemii pracownicy podmiotów leczniczych i osoby wykonujące zawody medyczne mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Takiemu obowiązkowi takiemu - jeśli niesie on ryzyko zakażenia - nie podlegają osoby do 18. roku życia lub powyżej 60 roku życia, a także kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18lat, w tym osoby wychowujące dzieci samotnie oraz osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, a także inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy do 3 miesięcy. Osobie skierowanej do takiej pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decyzji. Wynagrodzenie nie może być niższe niż to, które skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymał w miesiącu poprzedzającym miesiąc skierowania do pracy. Osobie skierowanej do pracy przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, chyba że zostały one zapewnione przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy. Przez czas trwania pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy. Nie może również wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do jej rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika, albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. »

Rozliczanie świadczeń związanych z koronawirusem – zarządzenie prezesa NFZ

Zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, opłata ryczałtowa za gotowość, opłata za transport, cena za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie oraz za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 w szpitalu – te kwestie określa zarządzenie prezesa NFZ ws. rozliczania opieki zdrowotnej związanej z koronawirusem. Zgodnie z zarządzeniem dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ ustala wysokość ryczałtu indywidualnie dla każdego podmiotu. Uwzględnia przy tym realizację świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym.   Opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń obejmuje w przypadku transportu sanitarnego: pozostawanie w dyspozycji pracowników oraz ambulansów spełniających warunki techniczne i jakościowe określone w obowiązującej normie lub - w przypadku innych świadczeń - pozostawanie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek. Czytaj również: Koronawirus - jakie procedury wdrożyć>> Koronawirus – jak zapobiec panice wśród pracowników>> Co powinna zawierać procedura chroniąca przed zakażeniami>> Jak informować osoby trzecie o ryzyku zakażenia w podmiocie>> Paweł Ossowski: Epidemia koronawirusa: Czy mogą wystąpić niedobory jednorazowego sprzętu medycznego>> Pobierz wzór: Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej>> Pobierz plakat: Plakat dla szpitali z informacją dla pacjenta, jak postępować w razie podejrzenia koronawirusa>> »

Okładka dokumentacja medyczna