Od 2020 roku sanepid pod większą kontrolą ministra zdrowia

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Minister zdrowia będzie miał większy nadzór nad realizacją zadań przez sanepid.   Najważniejsze rozwiązania to: Zwiększono rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju. Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, przede wszystkim zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności, Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody). Wojewodom będą podlegać państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.    Doprecyzowano kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. »

Wdrażanie rozwiązań e-zdrowia - rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia. Projekt zawiera największy w historii pakiet zmian służący przyspieszeniu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce.  Z wprowadzanych zmian skorzystają przede wszystkim pacjenci, którzy będą mogli m.in.: otrzymać bezpłatne leki w ramach programu 75+ także podczas wizyty u lekarza specjalisty i przy wypisie ze szpitala; założyć w placówce podstawowej opieki zdrowotnej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz potwierdzić w niej Profil Zaufany; złożyć zdalnie deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej; przeglądać aktualną listę podmiotów mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z informacją o zakresie oferowanych usług oraz najbliższym wolnym terminie; wystąpić zdalnie o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; uzyskać informację o dopasowanej do swoich potrzeb ofercie badań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych; otrzymać SMS, mail lub powiadomienie o wycofanych z obrotu lekach, które wykupili w aptece; skorzystać z rejestracji w placówce medycznej przy pomocy aplikacji mObywatel; w łatwy i szybki sposób zrealizować e-receptę przy użyciu e-dowodu osobistego; mieć dostęp do IKP na urządzeniu mobilnym ocenić, za pomocą interaktywnej ankiety, jakość usług medycznych sfinansowanych przez NFZ. Nowe przepisy odpowiadają także na postulaty zgłaszane przez środowisko medyczne i obejmą: wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego; wydłużenie okresu realizacji e-recepty do 360 dni; automatyczne udostępnienie zawartych w platformie e-zdrowie (P1) danych pacjenta lekarzom przyjmującym (w praktyce lekarza rodzinnego); poszerzenie uprawnień asystentów medycznych o możliwość wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej, e-recept oraz e-skierowań; stworzenie rejestru uprawnień dodatkowych pacjentów, które m.in. będą automatycznie przypisywane podczas wystawiania e-recept; rozszerzenie katalogu osób objętych tzw. receptami „pro familae”, o osoby pozostające we wspólnym pożyciu oraz o dalszych członków rodziny; umożliwienie lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Przewidziano także kolejne środki przeznaczone na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej – dodatkowy budżet na lata 2020-2022 wyniesie 150 mln złotych. Dzięki wprowadzanym zmianom możliwe stanie się także wdrożenie e-recepty transgranicznej, tj. możliwej do zrealizowania w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt wprowadza także zmiany do zasad prowadzenia rejestrów oraz wymiany danych między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wejście w życie ustawy będzie także stanowiło zakończenie działań ministra zdrowia dotyczących likwidacji obowiązku stosowania pieczątek (przez usunięcie go z obowiązujących przepisów), a także nałożenie na NFZ obowiązku wyeliminowania ich z dokumentów funkcjonujących na podstawie zarządzeń prezesa w ramach wprowadzanych ułatwień w obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji. »

Okładka dokumentacja medyczna