fb08c008e7473c835bfc84abfa62777e4aa57fe6-xlarge

Czytelnie dokumentacji medycznej - czy są potrzebne

Wgląd do dokumentacji medycznej jest coraz powszechniejszą formą domagania się dostępu do niej. Decydują o tym przede wszystkim względy fiskalne. Jak zatem zorganizować udostępnianie dokumentacji medycznej, aby odbywał o si ę w spos ó b gwarantujący respektowanie praw pacjenta, jak i właściwe zabezpieczenie oraz ochronę dokumentacji przed jej zniszczeniem lub utratą, a jednocześnie nie dezorganizowało pracy plac ó wki medycznej?

11b71f630e4d32f65b1dc98474fddd9237899bf3-xlarge

Dokumentacja RTG – czy zawsze musisz udostępnić pacjentowi oryginał

Mimo, że oryginały klisz RTG stanowią własność szpitala, na wniosek pacjenta możesz je wydać. Sprawdź zatem, co musisz pozostawić w dokumentacji medycznej, aby mieć pewność, że jest ona kompletna.

beb8f02c784b4c8c2969200c34f3216c54021ba6-large

Jakich dokumentów możesz wymagać od pacjenta w celu potwierdzenia tożsamości

Masz kilka możliwości, aby potwierdzić przysługujące pacjentowi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Istotne jednak jest, że każdorazowo musisz zażądać dokumentu, na podstawie którego możliwa będzie weryfikacja jego tożsamości. Sprawdź, czy brak takiego dokumentu może skutkować odmową udzielenia świadczeń.

201901206caab82eb6dc134cca5ca28cf56f7049-xlarge

Kiedy i jakich informacji na temat pacjentów możesz udzielić policji

Policję możesz poinformować, o tym, czy dany pacjent jest hospitalizowany. Natomiast informacje, które stanowią dokumentację medyczną, podlegają ochronie na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Są także objęte tajemnicą lekarską. Jak zatem współpracować z tym organem, nie naruszając przepisów?

9100be465b28c720b27c44ca5a7f3bf4c5c5b165-xlarge

Placówka straciła kontrolę nad dokumentacją medyczną – jak zapobiec takiej sytuacji

Przychodni odebrano lokal, w którym prowadziła działalność leczniczą. Po tym zdarzeniu straciła władztwo nad dokumentacją medyczną swoich pacjentów. Rzecznik Praw Pacjentów zarzucił placówce naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Sprawdź, jak nie dopuścić do takiej sytuacji.

8d8f2bcd53abfe7fd58d58b7e4bc216a1d0cb647-xlarge

Czy możesz odmówić dostępu do dokumentacji medycznej osobie konfliktowej

Jeżeli pacjent upoważnił konkretną osobę do uzyskiwania informacji i dostępu do dokumentacji, to jego wola musi być uszanowana i nie możesz żądać od pacjenta, aby upoważnił inną osobę, gdyż ta upoważniona cieszy się złą sławą w placówce. Sprawdź, z czego wynika takie uprawnienie pacjenta.

ad184b0489305b06478e9ad51d1ad69440c78f5b-xlarge

Czy musisz zachować tajemnicę lekarską jako świadek w procesie cywilnym

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest niezwykle ważnym elementem wykonywania zawodu lekarza – zapewnia pacjentowi ochronę prywatnej sfery życia, która jest jego dobrem osobistym. Czy lekarz zeznający przed sądem w sprawie cywilnej jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej?

35633768cb10bbe736c9a23bbc0f686e0da460a6-xlarge

Czy odnotować w dokumentacji medycznej prośbę pacjenta o kontakt z księdzem

Jedną z potrzeb pacjenta, który przebywa w szpitalu, może być kontakt z księdzem. Gwarantuje mu to m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jakie zatem obowiązki w tym zakresie ma personel medyczny? Czy powinien wykazywać inicjatywę i czy należy wpisywać takie informacje do dokumentacji medycznej?

80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Jakie są uprawnienia rejestratorki w zakresie informowania o wynikach badań i zbierania zgód od pacjenta

Zawód rejestratorki jest zawodem o dużym znaczeniu praktycznym w kontekście funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Stąd każdego dnia rejestratorki, a tym samym osoby zarządzające takimi podmiotami, stają przez dylematami, co im wolno, a czego nie. Sprawdź, jak to się odnosi m.in. do wyników badań.

80df8e249e8b05a0fa48b69fb5bf21af0b6da13b-xlarge

Pacjent dochodzi zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę – jak zgłosić pozew do ubezpieczyciela

W każdym przypadku, niezależnie od zasadności roszczenia wysuwanego przez pacjenta, musisz powiadomić ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jak przygotować zawiadomienie i co w nim zawrzeć?

Okładka dokumentacja medyczna