e-skierowanie

Za wystawianie e-skierowań wyższa stawka dla lekarzy

1 lipca br. wydano zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którym zmieniono dotychczasowe warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Zmiana polega na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sytuacji obsługi e-skierowań w miejsce dotychczasowych skierowań wystawianych w formie papierowej. Nowe przepisy mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od 1lipca 2020 r.

Wystawianie skierowań elektronicznych będzie obowiązkowe dopiero od 1 stycznia 2021 r. Żeby jednak przejście na nowy tryb nastąpiło szybciej, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał przepisy, które mają zmotywować lekarzy, aby już teraz zaczęli korzystać z nowych rozwiązań. Regulacje wprowadzają współczynnik korygujący miesięczną stawkę kapitacyjną lekarza właśnie ze względu na wystawianie e-skierowań do poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, pracowni ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) oraz na leczenie szpitalne.

Wystawianie e-skierowań jest premiowane na trzech poziomach i zależy od procentowego odsetku wystawianych e-skierowań w stosunku do wszystkich wystawianych przez danego lekarza skierowań. W sytuacji więc, gdy lekarz wystawi:

  • 10% lub więcej skierowań w formie elektronicznej, współczynnik korygujący wynosi 3%,
  • 20% i więcej wystawionych e-skierowań powoduje, że współczynnik wynosi 4%,
  • 30% i więcej wydanych e-skierowań skutkuje podniesieniem stawki kapitacyjnej o 5%.

Współczynnik liczby wystawionych e-skierowań stanowi stosunek liczby porad, w trakcie których wystawiono e-skierowanie w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń w danym miesiącu, do liczby wszystkich porad, w trakcie których wystawiono skierowania w tym samym okresie sprawozdawczym (suma wystawionych e-skierowań i skierowań w postaci papierowej) w ramach danego zakresu świadczeń i miejsca udzielania świadczeń.

Obok dopłat za wystawianie e-skierowań, zarządzeniem zmieniającym wprowadzono także regulacje, które premiują lekarzy przyjmujących pacjentów na podstawie e-skierowań. Jeżeli więc poradnia przyjmie 10% lub więcej pacjentów na podstawie e-skierowania, stawka będzie powiększona o 1%, 15% i więcej przyjęć oznacza korektę o 1,5%, a z kolei 20% i więcej przyjęć skutkować będzie zastosowaniem współczynnika korygującego na poziomie 2%. Należy jednak pamiętać, że procentowy współczynnik uprawniający do powiększonej stawki kapitacyjnej stanowi stosunek liczby e-skierowań do poradni specjalistycznych AOS albo pracowni ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym, do średniej miesięcznej liczby odpowiednio porad specjalistycznych albo badań ASDK w ramach danego miejsca udzielania świadczeń za okres marzec 2019 roku - luty 2020 roku. Ponadto przy wyliczaniu współczynnika nie uwzględnia się danych dotyczących realizacji świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt oraz onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS, udzielanych ustawowo bez skierowania.

W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań, to premia za przyjęcie e-skierowania jest liczona od obecnej (wyjściowej) ceny za poradę.

Podstawa prawna:

  • zarządzenie nr 94/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 1 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (Biul.Inf.NFZ z 2020 r. poz. 94).
e-skierowania

Jak wygląda okres przejściowy wdrażania e-skierowań

Coraz więcej podmiotów leczniczych decyduje się na wcześniejsze stopniowe dostosowywanie się do nowych realiów technologicznych, a więc kupno potrzebnego sprzętu, oprogramowania, zabezpieczenia antywirusowego, czy szkolenie personelu. Sprawdź, jak się przygotować do wdrożenia e-skierowań.

Świadczeniodawca w okresie przejściowym, czyli między obowiązywaniem starych i nowych przepisów, może czuć się odrobinę zagubiony. Kiedy wszyscy przyzwyczailiśmy się do pewnych standardów działania i wystawiania recept, skierowań i zwolnień lekarskich w wersji papierowej, ustawodawca zdecydował się wprowadzić rewolucję w postaci informatyzacji ochrony zdrowia i jednocześnie objąć tą rewolucją niemalże wszystkie kluczowe dla zdrowia obszary. Dodatkowo zaplanował to w stosunkowo krótkich odstępach czasu – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-recepty obowiązują od 1 stycznia 2019 r., eskierowania z kolei wejdą w życie już w 2021 roku.

Rewolucja ta jednak, jak zapewniają osoby odpowiedzialne za projekt, będzie przebiegać bardziej na zasadach i w tempie ewolucji i dostosowania, niż charakterystycznej dla rewolucji zmiany niemalże z dnia na dzień. Dzięki takiemu założeniu ustawodawca nie tylko daje świadczeniodawcy czas na zapoznanie się z całym systemem, ale i prowadzi szeroko zakrojoną kampanię informacyjną. Dzięki tym działaniom już teraz dość precyzyjnie możemy przewidzieć, jak będą wyglądały najbliższe miesiące, jeśli chodzi o dostosowywanie się do nowego modelu wydawania e-skierowań.

wiper-pixel