de360290d084d0f9ed845bc8e700422287e07925-large

Wyeliminuj 5 najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji

Dokumentacja medyczna oraz sposób jej prowadzenia to zagadnienie, z którym wiążą się liczne kontrowersje. Prawo stawia wiele wymagań, a lekarze powtarzają, że ich zadaniem jest leczenie pacjentów, nie zaś zajmowanie się biurokracją. Tymczasem NFZ nakłada coraz surowsze kary za nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Jak znaleźć złoty środek?

c31547bc40f9ed474e889f7952ffab848c4b9606-large

Jak ułatwić pacjentom dostęp do dokumentacji

Większość placówek przygotowuje wzory wniosków o dostęp do dokumentacji medycznej, które – po uzupełnieniu odpowiednich danych przez pacjenta – stanowią podstawę jej udostępnienia. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż pacjenci czują się często zagubieni i nie wiedzą, jak sformułować taki wniosek.

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Czytelna dokumentacja chroni placówkę w procesie

Rzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna zabezpiecza lekarza w nie mniejszym zakresie niż polisa ubezpieczeniowa. Ważne jest, żeby była: czytelna, chronologiczna, z załączonymi zgodami pacjenta na działania medyczne. Poznaj kilka praktycznych wskazówek dotyczących jej prowadzenia.

b1cd4ff0466289936ffe070e8566cc003b911ddf-large

Jak postąpić z niepełnym skierowaniem

Braki w skierowaniu nie mogą być przyczyną odmowy wpisania pacjenta na listę oczekujących. Można go skreślić dopiero po 14 dniach, gdy nie dostarczy uzupełnionego dokumentu.

b37c0174fab10b397e260bb773cb1a188f62a54f-xlarge

Jak zabezpieczyć się przed fałszowaniem dokumentacji

Jedną z metod jest podpisanie z lekarzami umów zobowiązujących ich do zapłacenia kary umownej odpowiadającej wysokości szkody, którą wyrządzą np. błędnie uzupełniając dokumentację medyczną. Chroni to placówkę przed płaceniem wysokich grzywien lub utratą kontraktu NFZ.

1f61690f44a158d0433b0c7a459d38edbccd914b-large

Kiedy trzeba uzyskać pisemną zgodę na leczenie?

Nieuzyskanie zgody na udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza bądź działanie wbrew woli pacjenta może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą, jak i karną. Pacjent może wyrazić swoją zgodę nawet ustnie lub też gestem czy skinieniem - nie dotyczy to jednak poważnych zabiegów medycznych. Przeczytaj jakich.

98a35f76f7803dedec57242c49a9fbd71bfe9843-xlarge

Kto może uzupełniać dokumentację medyczną

Dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej przez osobę inną niż lekarz jest czynnością techniczną. Taka osoba wpisuje tylko te informacje, które są jej przekazane przez lekarza. Wpisy powinny też zawierać dwie adnotacje: jedną wskazującą, kto dokonał wpisu, i drugą oznaczającą osobę udzielającą świadczenia.

9c5c5764b4dcca9095563f29fed7c6ed3fe43d33-large

Nowe zasady wystawiania recept lekarskich

Dodatkowe dane na recepcie, np. takie jak numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę – do czasu wydania nowych rozporządzeń – mogą być umieszczane na receptach fakultatywnie. Okres przejściowy potrwa do końca 2016 roku.

461de51ac8cedc8e61b6515510032183c9c98d37-large

Proces sądowy a dostęp do dokumentacji medycznej

Radca prawny lub adwokat, który zamierza uzyskać dokumentację swego klienta w celu prowadzenia sprawy przed sądem, jest upoważniony do dostępu do danych medycznych. Upoważnienie musi zawierać jednak klauzulę o dostępie do takich danych.

Okładka dokumentacja medyczna